Rapporten

Vertrouwen, rekenschap en interactie (pdf) Methoden om meer interactie te krijgen over het burgerjaarverslag. Wat ondernemen burgemeesters? Wat kan het resultaat zijn? En waarom zou je de burger nog willen betrekken bij verantwoording die hij toch niet wil inzien?

De burgemeester als hoeder van de democratie

De burgemeester heeft de bijzondere taak om toe te zien op de omgang van de gemeente met burgers. Hij kijkt of de procedures voor burgerparticipatie kwalitatief goed zijn (de inhoud is aan de verantwoordelijk bestuurder). Op welke wijze is de burgemeester bezig om goede participatie te bevorderen? Lees erover in dit boekje (pdf, 2010)

Burgerjaarverslag het eerste kader (pdf)  In dit document ziet u wat u in het begin van het jaar al kunt gaan doen voor het burgerjaarverslag. Het helpt u de stappen te zetten die nodig zijn voor een burgerjaarverslag over 2010 in 2011. (Het burgerjaarverslag is immers nog steeds verplicht)

Verbeteragenda met burgers: In dit stuk leest u manieren om burgers mee te laten praten over prioriteiten voor verbetering.

De Harde kant van burgerparticipatieOnlangs is aan het Europees Handvest over lokale autonomie een extra protocol over burgerparticipatie toegevoegd. In het Handvest is nu vastgelegd dat burgers op lokaal niveau recht hebben op participatie en dat dit recht in wetgeving verankerd moet worden. Het is daarom nodig snel participatieprocessen te verbeteren en kwaliteit te borgen. Deze publicatie schetst de weg naar betere borging van goede participatieprocedures. (pdf, 2010)

Lees ook Annex naar aanleding van gesprekken over het boekje: over interne gerichtheid, bureaucratie en vrijblijvendheid
Annex bij "De harde kant"
TIP!:
Participatiewijzer van de Nationale Ombudsman
Harde kant van participatie
12 tips voor betere borging van participatieIn dit stuk leest u over betere borging van goede participatieprocedures in de organisatie.

Evaluatie van burgerparticipatie Publicatie over evaluatie van Burgerparticipatie.  Hoe kunt u de evaluatie het beste aanpakken en welke criteria gebruikt u?

Schuivende doelen, vaste grond (pdf)

Rapportage over evaluatie van interactieve beleidsvorming (H.D. Albeda en J.M.A. van der Heijden, 2001)

Nieuwe Vormen Rapportage nav  workshop Andere vormen van verantwoording op 23/6/09 . Welke nieuwe vormen van verantwording zijn er gevonden? 

- 9 vragen als toolkit Een document voor schrijvers van het burgerjaarverslag, bedoeld als aanvulling op het eerste kader.

Site:
Burgers beoordelen: burgers komen zelfstandig tot een oordeel, door middel van onderzoek, visitatie of mysterybezoek
Tip! Bekijk de interviews die we hielden met een lid van het Rotterdamse burgerpanel en met de voorzitter van de burgervisitatiecommissie Leeuwarden: 

Filmpjes over beoordeling door burgers

Waarom vertellen wat je kwaliteit is, dat kunnen burgers ook onderzoeken: 

Hoe kun je burgers je gemeente laten visiteren?Tip: OECD-publicatie
"Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services"
(link gaat naar highlights in het Nederlands, pdf)

De verantwoording is goed onder te brengen in het gemeentelijk jaarverslag. Maar lukt het om door verantwoording vertrouwen te winnnen? Daarvoor zoeken we naar nieuwe vormen op deze site