burgerjaarverslagen Test uw burgerjaarverslag
Introductie

Verantwoording is ook een voorrecht. Wij betreuren het dat het werken aan De Publieke Zaak zo weinig aandacht krijgt. De overheid zorgt er voor dat op een vrij onzichtbare manier zaken goed lopen. Het lijkt een beetje op de onderwaardering voor het werk in de huishouding. De meeste aandacht gaat naar het Grote Gebaar: de verbouwing, het slopen van een muur. De politiek brengt in beeld wat voor grote veranderingen er komen.

Het burgerjaarverslag, maar ook het gemeentelijk jaarverslag draagt in de meeste gevallen weinig bij aan het verbeteren van de verantwoording aan burgers.Maar er zijn veel burgers die wel die ambitie hebben Met deze test kunt u bekijken of uw burgerjaarverslag voldoet aan de criteria die rekenschap heeft gesteld voor een goed burgerjaarverslag. Het is vooral een speelse introductie om na te denken over het eigen verslag. De test bevat 10 vragen en duurt ongeveer 2 minuten.  

1. Kunnen burgers op basis van het verslag zien hoe uw gemeente presteert?

Het verslag bevat wel getallen over de aantallen contacten, maar we hebben geen metingen over de kwaliteit opgenomen.

Wij hebben gegevens over de objectieve en subjectieve kwaliteit.

Wij hebben op de terreinen waar we rapporteren alleen objectieve (snelheid, correctheid) of alleen subjectieve informatie (tevredenheid).

 

2. Bevat het verslag een beeld van de kwaliteit van dienstverlening over een breed gebied?

We rapporteren vooral over individuele interactie, zoals loketten.

We rapporteren over loketten en brede dienstverlening als groenbeheer, reiniging, zwerfvuil. 

Het zit er een beetje tussenin.

 

3. Kunnen burgers de prestatiegegevens in perspectief zien door vergelijking?

Ja, De gegevens worden vergeleken met die van eerdere jaren.

Ja, de gegevens worden vergeleken met eerdere jaren en met andere gemeenten.

Nee, wij beperken ons tot het weergeven van de prestaties

 

4.  Worden de prestaties getoetst aan vooraf gestelde doelen?

Ja, deze doelen zijn SMART omschreven en staan in het verslag.

Nee, deze doelen zijn niet in het verslag weergegeven.

Ja, deze doelen zijn globaal omschreven.

 

5. Is er duidelijke taal gebruikt?

Het verslag bevat duidelijke taal, eenvoudige terminologie, duidelijke toelichting, begrijpelijke verwijzingen en een overzichtelijke lay-out. Het verslag wordt voorgelegd aan burgers om te toetsten of de inhoud duidelijk overkomt.

Het verslag bevat duidelijke taal, eenvoudige terminologie, duidelijke toelichting, begrijpelijke verwijzingen en een overzichtelijke lay-out. De teksten worden niet voorgelegd aan of getest bij klanten.

Een verslag is zo helder mogelijk, maar het is vooral gericht op de gemeenteraad die bekend is met het jargon.


Nog 5 vragen


6. Hoe is de kwaliteit van de procedures voor participatie weergegeven?

Er zijn voorbeelden gegeven van participatieprojecten. Daarbij is weergegeven hoeveel mensen meededen.

Er zijn voorbeelden beschreven op basis van evaluaties. Daarbij is gekeken of de doelgroep bereikt is, en of deze de indruk had dat ze serieus werd genomen en wat de resultaten waren.  

Er is een algemeen beeld gegeven waarbij zichtbaar is of mensen de indruk hebben dat hun mening ertoe doet. Dit beeld is vergeleken met andere gemeenten of met eerdere jaren.

Er is een beeld gegeven door onafhankelijke toetsing waarbij zichtbaar is of de drempels laag zijn en de processen deugen. Dit beeld is vergeleken met andere gemeenten of met eerdere jaren.

 

7. Zijn er bij de cijfers over de prestaties lessen getrokken en doelen gesteld?

Ja, er worden consequent lessen getrokken en heldere doelen geformuleerd.

Ja, er worden consequent lessen getrokken. De doelstelling is aan anderen.

Ja, er worden diverse lessen getrokken en soms doelen gesteld.

Nee, het betreft een beeld zonder conclusies.

 

8. Worden de conclusies en doelstellingen van een jaar eerder bekeken op resultaten in dit jaar?

Ja, op verschillende plekken verwezen naar de conclusies van een jaar eerder en de resultaten.

Ja, er wordt systematisch getoetst hoe de resultaten zich verhouden tot de eerder getrokken conclusies en gestelde doelen.

Nee, dat gebeurt niet (of is niet van toepassing).

 

9. Zijn er grafieken toegevoegd die in een oogopslag tonen hoe de prestaties zijn en deze zich verhouden tot eerdere jaren dan wel andere gemeenten?

Ja, Op diverse onderdelen zijn grafieken toegevoegd als illustratie.

Ja, stelselmatig zijn grafieken toegevoegd. Gecontroleerd is of de tekst correspondeerd met de grafiek.

Nee, er is niet gekozen voor toevoeging van grafieken.

 

10. Is er overleg geweest met belanghebbenden over het burgerjaarverslag?

Ja, het verslag is besproken met een groep burgers om te toetsen hoe het overkomt en lessen te trekken om beter te rapporteren.

Ja, er is een gesprek geweest met gerichte uitnodigingen aan vertegenwoordigers dit gesprek heeft invloed gehad op de te ondernemen verbeterstappen.

Nee, dat hebben we niet gedaan.

Ja, er is een enquete geweest onder het panel dat we hebben over het verslag.


 


De behaalde score geeft het volgende weer (klik een scorecategorie aan):

Score 80 - 100
Score 50 - 80
Score 49 en lagerHein Albeda